U razdoblju od 6. do 9. studenog 2012. godine za djelatnike VIDRA-e – agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije održava se edukacija na temu „Održiva strategija za privlačenje EU sredstava“.

Stručnjaci iz međunarodnog udruženja Partenalia (Pala Oses, Patritia Mora) prenose svoja znanja i iskustva na djelatnike razvojne agencije VIDRA, kako bi, kada Republika Hrvatska bude članica Europske unije, razvojna agencija VIDRA bila što spremnija za privlačenje sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda.

Neke od tema edukacije su:

  • Uvod u Europsku Uniju (pregled EU institucija i njihovog funkcioniranja
  • Strategija Europa 2020
  • Trenutno dostupni fondovi do 2013. godine
  • Kako biti uspješan u Europskim projektima
  • Zajednička poljoprivredna politika
  • Europski socijalni fond
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Kohezijska politika i njezina budućnost
  • Buduće financiranje i instrumenti 2014-2020

Edukacija je dio potprograma “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojemu je cilj ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.