1

Danas ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović predstavlja novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Najveća novina je što ovaj zakon (u odnosu na dosadašnji Zakon o otpadu), sada preciznije definira obveze, odgovornosti i mehanizme kontrole u sustavu gospodarenja otpadom. U Zakon o održivom gospodarenju otpadom implementirano je  niz EU direktiva koje detaljno propisuju i uređuju sustav.

Kazna za neodvajanje otpada do 10.000 kn

Težište je na daljnjoj obvezi odvajanja i iskorištavanja korisnih sastojaka iz komunalnog otpada, a organizacija i uspostava sustava prebačena je na lokalnu samoupravu. Definiranu su i ciljevi, te rokovi njihova izvršenja. Već sada je gotovo sigurno da u zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada Republika Hrvatska neće uspjeti ispoštovati zadane rokove zbog čega će biti penalizirana od strane EU. Više je za to razloga, a prvenstveno kašnjenje uspostave županijskih i regionalnih centara za gospodarenje otpadom koji su trebali zaprimati komunalni otpad umjesto njegova odlaganja na odlagališta koja su trebala biti zatvorena.

Na Gradsko odlagalište u Virovitici u prošloj godini odloženo je dvostruko manje otpada nego prije 7 godina

Grad Virovitica je jedna od rijetkih svijetlih sredina zbog kojih se Hrvatska neće crvenjeti i plaćati penale. Građanima je već više godina omogućeno odvajanje i odvojeno skupljanje korisnih sastojaka iz komunalnog otpada, a što je na žalost za većinu ostalih hrvatskih sredina još noćna mora. Na Gradsko odlagalište u Virovitici u prošloj godini odloženo je dvostruko manje otpada nego prije 7 godina, a rezultati u količinama odvojeno skupljenih „korisnih“ sastojaka iz komunalnog otpada najbolji su u RH. U ovoj domeni naši sugrađani već su nadišli ciljeve i zadatke koje propisuje novi Zakon.

Flora će građanima ponuditi još više EKO-otoka i reciklažnih dvorišta

No, to ne znači da za naše sugrađane neće biti velikih promjena, posebice za one koji se do sada nisu držali obveze odvajanja korisnih sastojaka iz komunalnog otpada. Sada će na to sankcijama biti prisiljeni. Flora će građanima ponuditi još više EKO-otoka i reciklažnim dvorišta. Najveća novina za sve građane Virovitice i susjednih općinama kojima uslugu skupljanja komunalnog otpada pruža virovitička Flora je uvođenje obveze odvajanja biorazgradljivog komunalnog otpada. Pod pojmom „biorazgradljiv komunalni otpad“ podrazumijeva se otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva (osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva)  koji u svom sastavu sadrži i biološki razgradljiv otpad (kuhinjski ostaci od pripreme jela i sl.). Sukladno članku 23. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području, uz dosadašnju  javnu uslugu prikupljanja miješanog  komunalnog otpada, osigurati i uslugu skupljanja biorazgradivog komunalnog otpada putem posebnih spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za gospodarenje tim otpadom. Javna usluga prikupljanjamiješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa.

Dakle, građani će biorazgradljivi dio komunalnog otpada morati odvajati u posebne posude, sadržaj kojih  Flora više neće odvoziti na Odlagalište nego na bilo koji način obrade (kompostana, bioplinsko postrojenje, centar za gospodarenje otpadom i sl.)

Grad Virovitica resornim ministarstvu ponudilo je nekoliko opcija, te s Ministarstvom  i Fondom ZOEU  usklađuje način zbrinjavanja ove vrste otpada, kao i financiranje cjelokupnog projekta. Gradonačelnik sa suradnicima i sutra (04.07.2013.) na ovu temu pregovara s direktorom Fonda ZOEU Dinkom Polićem. (vtinfo)