Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko–podravske županije izdao je Potvrdu glavnog projekta za Rekonstrukciju (dogradnja i prenamjena) dvorca Janković u poslovnu građevinu (hotel), prenamjenu ledenice u kušaonicu vina te rekonstrukciju kapelice. U tijeku je priprema projekta “Regionalni razvojni centar za selektivne oblike turizma” koji će biti nominiran na najavljene EU natječaje kojim bi se dvorac janković u Suhopolju potpuno rekonstruirao i doveo u funkciju te time doprinjeo razvoju turizma na području općine Suhopolje i Virovitičko-podravske županije.

Župan Tolušić i ravnateljica VIDRA-e Natalija Havidić sa suradnicima u Zagrebu su održali sastanak sa predstavnicima tvrtke 3LHD, koja je izradila dokumentaciju potrebnu za ishođenje građevinske dozvole (/Potvrde glavnog projekta), te dogovorili daljnju suradnju na ostalim projektima koji su trenutno u fazi pripreme.