Sanja Bošnjak je u Bratislavi istaknula vodeću razvojnu ulogu koju su županije preuzele u Hrvatskoj, njihovu poboljšanu efikasnost i efektivnost

U organizaciji CEMR (vijeća europskih regija i općina) i Sveučilišta Lille u Bratislavi je od 30. lipnja do 2. srpnja 2016. godine održana znanstvena konferencija na temu Metropolizacije, regionalizacije i ruralne međuopćinske suradnje. Na ovoj su konferenciji brojni znanstvenici i predstavnici udruženja općina, gradova i županija iz Slovačke, Francuske, Finske, Španjolske, Škotske i drugih zemalja referirali se na predmetne teme s različitim promišljanjima.

U ime Hrvatske zajednice županija, ulogu i značaj županija u Hrvatskoj je predstavila Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije. Istaknula je vodeću razvojnu ulogu koju su županije preuzele u Hrvatskoj, njihovu poboljšanu efikasnost i efektivnost u odnosu na tromi državni sustav te posebno potrebu za decentralizacijom i zadaća i odgovornosti ali i fiskalnu decentralizaciju. Hrvatska je u vrhu centraliziranih država u Europi. Dio sektorskih poslova koje rade županije se preklapa s poslovima Ureda državne uprave, delegiraju se poslovi županijama bez potrebnih prihoda koji ih prate a sama fiskalna centralizacije iznosi cca 85 posto ukupnih javnih prihoda koji ostaju centralnoj državi, dok je u Europi taj postotak od 60-80 posto.

Po broju JLP(R)S, Hrvatska ne odudara od ostatka Europe. Primjerice, Irska po broju stanovnika i površine slična je Hrvatskoj, a ima 2 NUTS II regije, 8 NUTS 3 regije, 34 LAU 1 regije (županije i veliki gradovi), te 3441 LAU 2 područja (slično našim općinama).

Nema preklapanja ovlasti a država sve više poslova prebacuje na lokalnu i regionalnu samoupravu koja ubire oko 58 podto tekućih prihoda od stope na poslovne subjekte i od prometa roba i usluga. Sanja Bošnjak, posebno je istaknula brojne razvojne projekte koje županije financiraju iz EU fondove, naglasivši potrebu za reformom ali u smislu povećanja obima poslova prema županijama uz kvalitetno praćenje i fiskalnih sredstava za iste. Naglasila je da znanost mora biti u funkciji razvoja gospodarstva i županija i pozvala hrvatske znanstvenike na kvalitetnu suradnju.