Brza cesta

Postupak procjene utjecaja na okoliš Podravske brze ceste, dionica Suhopolje-Slatina, koji je započeo u 2016. godini, u završnoj je fazi. Naime, nakon razmatranja studije utjecaja na okoliš Podravske brze ceste, dionica Suhopolje-Slatina, od strane savjetodavnog stručnog povjerenstva, imenovanog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te provedene javne rasprave, koju je po zahtjevu nadležnog Ministarstva proveo Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske, stručno savjetodavno povjerenstvo pristupilo je izradi mišljenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te se postupak nalazi u završnoj fazi.
Brza cesta

Nakon provedbe, odnosno završetka navedenog postupka, pristupit će se ishođenju lokacijske i građevinskedozvole. Postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Duljina dionice Suhopolje-Slatina iznosi oko 21,8 km i za očekivati je da će se od Suhopolja do Slatine dolaziti za cca 10 minuta. Inače, navedena dionica započinje čvorištem „Suhopolje“ u kojem se planirana cesta križa sa županijskom cestom Ž4005 na dionici Lipovac-Suhopolje. Trasa se nastavlja pravcem uz korito kanala Dabrovica, nakon čega se proteže paralelno uz županijsku cestu Ž4024. Nakon križanja sa Ž4024 u čvorištu „Orešac“ trasa prolazi južno od naselja Orešac.

Nastavlja se sjeveroistočno pored naselja Žiroslavlje, a južno od šume Orešačka đota. Nadalje trasa prolazi sjeverno od naselja Višnjica gdje se siječe sa županijskom cestom Ž4025 u čvorištu „Višnjica“ i nastavlja pravcem između naselja Gornji Miholjac i Josipovo. Nakon toga slijedi pravac na kojem trasa presijeca županijsku cestu Ž4029 u čvorištu „Bakić“te se nastavlja sjeveroistočno od naselja Bakić i nastavlja pravcem sjeverno od grada Slatine. Spoj planirane brze ceste i državne ceste D34 ostvarit će se u čvorištu „Slatina“.